Algemene verkoopsvoorwaarden

PREAMBLE

De site is eigendom van Rick’s Company in zijn geheel, evenals alle rechten die daarop betrekking hebben. Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, is onderworpen aan de toestemming van Rick’s Company. Echter, de banden van het type hypertexts naar de site toe zijn geautoriseerd zonder specifiek verzoek.

1. Aanvaarding van de voorwaarden

De klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden alvorens een bestelling te plaatsen en verklaart uitdrukkelijk dat hij ze zonder voorbehoud aanvaardt. Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen de contractuele relatie tussen BallonBallon.com en haar klant, waarbij beide partijen ze zonder voorbehoud aanvaarden. Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op alle andere voorwaarden die in enig ander document zijn opgenomen, tenzij voorafgaandelijk een uitdrukkelijke schriftelijke vrijstelling van Rick’s Company wordt verleend.

Alvorens zijn bestelling te valideren, moet de klant het vakje “Ik aanvaard de algemene verkoopsvoorwaarden” inkerven en verklaart er kennis van te hebben genomen.

2. Producten

Foto’s die de producten illustreren, komen niet in het contractuele veld. Indien er fouten worden gemaakt, kan BallonBallon.com in geen geval aansprakelijk worden gesteld. De kleuren van de ballonnen kunnen enigszins variëren afhankelijk van de parameters van het scherm van de klant. Ook de foto’s die composities / assemblages van ballonnen weergeven zijn indicatief. Het geleverde product kan variëren.

3. Bestel

Automatische registratiesystemen worden beschouwd als bewijs van de aard, inhoud en datum van de bestelling. Ballonballon.com bevestigt de aanvaarding van de bestelling aan de klant op het door de klant opgegeven e-mailadres. De verkoop wordt pas gesloten na bevestiging van de bestelling. BallonBallon.com behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een klant waarmee een geschil over de betaling van een vorige bestelling bestaat, te annuleren. De informatie die de koper bij het aannemen van de bestelling verstrekt, is bindend voor de koper: in geval van een fout in de formulering van de gegevens van de ontvanger kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om het product te leveren. Ook de klant die een wijziging in zijn bestelling wenst aan te brengen, moet de uitdrukkelijke toestemming van BallonBallon krijgen. Elke wijziging die per e-mail of per telefoon wordt aangevraagd en waarvoor de koper geen schriftelijke bevestiging van BallonBallon heeft ontvangen, wordt als nietig beschouwd. Opties waartoe de koper geen toegang heeft op de website kunnen door de koper niet als “bestaand” worden beschouwd. De koper die een bestelling zou plaatsen voor een dag die niet meer beschikbaar is en die vervolgens per e-mail een andere leveringsdag zou vragen, stelt zich bloot aan de regelrechte annulering van zijn bestelling. BallonBallon behoudt zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor de annulering ten nadele van de koper van 10% van het bedrag van de bestelling met een minimum van 15 €. Hetzelfde geldt voor de koper die de optie “gratis afhaling in de winkel” kiest en vervolgens op een andere manier een levering in of buiten een serviceplaats aanvraagt. In dit geval behoudt BallonBallon zich het recht voor om de overeenstemmende leveringskosten te eisen, de leveringsdatum te wijzigen en/of de bestelling te annuleren op verzoek van de koper met een vergoeding van 10% van het bedrag van de bestelling met een minimum van 15 €.

Bestellingstermijn: de bestellingen moeten ons vóór 20.00 uur bereiken om de volgende dag te kunnen worden geleverd. Minimaal 24 uur voor levering.

Hoewel onze systemen een bestelling kunnen autoriseren voor dag +1 na 20 uur, worden alleen bestellingen zonder speciaal verzoek van de klant in aanmerking genomen. BallonBallon behoudt zich het recht voor om elke bestelling die na 20.00 uur wordt geplaatst en waarvoor de koper een aanvraag voor niet op de website vermelde opties vraagt, te annuleren.

Annulering van de bestelling: Voor gedrukte ballonnen, Als deze eenmaal in productie zijn, kan de koper zijn bestelling niet meer annuleren.
4. INTREKKINGEN

Na bevestiging van de bestelling verbindt Ballonballon.com zich ertoe alle door de koper bestelde referenties binnen een maximum van 15 werkdagen te verstrekken.

4BIS . LEVERING

De levering geschiedt door directe levering van het product aan de door de koper aangegeven geadresseerde of, in geval van afwezigheid, aan een andere door de klant geautoriseerde persoon. Eventuele vertragingen geven de koper geen recht op schadevergoeding. De leveringstermijn gaat in vanaf het moment dat de koper de bevestiging heeft ontvangen dat zijn bestelling door de technische drukkerij is gevalideerd en/of wanneer de betaling is geregistreerd. Als de optie beschikbaar is, is de keuze van de tijd die door de klant wordt gegeven alleen ter informatie. De tijden op de site worden aangegeven met “slot”. 10u 14u 16u 18u. Dit betekent dat voor een levering met een tijdstip van 10:00 uur de vervoerder bij de klant thuis komt.

In geval van zichtbare gebreken heeft de koper het recht om de goederen te retourneren onder de voorwaarden die in dit document zijn voorzien. Als gevallen van overmacht die de verkoper ontslaan van zijn leveringsplicht worden beschouwd: oorlog, oproer, brand, stakingen, ongevallen en de onmogelijkheid om te leveren, om welke reden dan ook. De goederen reizen altijd op risico van de klant. Controleer uw bestelling altijd bij aankomst. De koper heeft een termijn van 24 uur om een voorbehoud te maken bij de vervoerder in geval van storing of schade. Om redenen van beschikbaarheid kan een bestelling in meerdere keren aan de klant worden geleverd. De klant betaalt dan voor slechts één levering. Indien de klant 2 leveringsplaatsen wenst, dient hij 2 afzonderlijke bestellingen te plaatsen, met de bijbehorende leveringskosten.

5. Terugtrekking

In overeenstemming met de bepalingen van het consumentenwetboek beschikt de klant over een termijn van 14 werkdagen vanaf de datum van levering van zijn bestelling om elk artikel dat hem niet bevalt terug te sturen en een omruiling of terugbetaling zonder boete te vragen, met uitzondering van de retourkosten, die ten laste van de koper blijven. Alleen producten die in hun geheel worden geretourneerd, in hun originele verpakking, compleet en intact, en in perfecte staat voor wederverkoop worden geaccepteerd. Elk product dat beschadigd zou zijn, of waarvan de originele verpakking zou zijn beschadigd, wordt niet terugbetaald of geruild. Nadat de koper zijn beslissing om zich terug te trekken heeft meegedeeld, heeft hij 14 dagen de tijd om de betwiste producten terug te sturen of te retourneren. Het product moet in zijn geheel, niet gedemonteerd en in de originele verpakking aan de verkoper worden geretourneerd op het volgende adres:

Rick’s Bedrijf c/o BALLOON

Rue des Palais Outre Ponts 400

1020 LAEKEN

België

In geval van omruiling is de terugzending voor rekening van de koper. De verkoper zal de koper het totaal van de betaalde bedragen, inclusief de leveringskosten, terugbetalen binnen 14 dagen na de datum waarop hij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de consument om te herroepen. De verkoper kan echter de terugbetaling uitstellen totdat de goederen zijn teruggevonden of totdat de koper het bewijs van de verzending van de goederen heeft geleverd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

Er wordt echter gespecificeerd dat, in overeenstemming met de wet op het verbruik, de herroepingstermijn, zoals hierboven vermeld, niet kan worden uitgeoefend voor overeenkomsten voor de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn gemaakt of duidelijk zijn gepersonaliseerd. Bedrukte ballonnen worden dus nooit teruggenomen of geruild, behalve in het geval van een duidelijk geïdentificeerd defect in de kwaliteit van de ballon of in de kwaliteit van de bedrukking.

6. Prijzen

De prijzen zijn in euro’s. De op de productbladen vermelde prijzen zijn exclusief transport in België. De prijs die in de orderbevestiging wordt vermeld, is de definitieve prijs, uitgedrukt in alle belastingen en inclusief BTW voor België. Deze prijs omvat de prijs van de producten, de behandeling, de verpakking en de bewaring van de producten. De transportkosten binnen België zijn extra.

7. Betaling

De prijs die aan de klant wordt gefactureerd is de prijs die staat vermeld op de door Ballonballon.com verzonden orderbevestiging. De prijs van de producten is contant te betalen op de dag van de feitelijke bestelling. De betaling gebeurt online met een kredietkaart of via een bankoverschrijving. Betalingsinformatie wordt na validatie van de bestelling per e-mail naar de koper gestuurd. Ballonballon.com accepteert geen betaling per cheque. Stuur nooit een cheque per post naar ons adres.   De door de klant gevalideerde bestelling wordt pas als effectief beschouwd wanneer de betrokken betalingscentra van de bank hun toestemming hebben gegeven. In geval van weigering van de genoemde centra wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de klant per e-mail op de hoogte gebracht. Bovendien behoudt Ballonballon.com zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een klant met wie er een voorafgaand geschil is.   In geval van betaling per bankoverschrijving wordt de bestelling pas gevalideerd na ontvangst van de overschrijving. In geval van gevalideerde online betaling wordt de bestelling onmiddellijk in productie genomen.

8. Geschillen

Klachten of geschillen worden altijd met sympathie ontvangen. In geval van een geschil zal de klant eerst contact opnemen met de verkoper om een minnelijke schikking te treffen. Indien dit niet het geval is, is uitsluitend de Rechtbank van Koophandel van BRUSSEL, België, bevoegd, ongeacht de plaats van levering en de wijze van betaling.

9. Juridische informatie

Het verzamelen van nominatieve informatie ten behoeve van de verkoop op afstand is verplicht. Deze informatie is essentieel voor de verwerking en routering van bestellingen, het opstellen van facturen en garantiecontracten. Als u deze informatie niet verstrekt, wordt de bestelling niet gevalideerd.

10. Wet op de gegevensbescherming en de vrijheid van informatie

De verzamelde informatie is onderworpen aan computerverwerking om toegang te krijgen tot uw verzoek. De ontvangers van de gegevens zijn : Wij zelf. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 hebt u het recht op toegang tot en rectificatie van informatie over u, die u kunt uitoefenen door contact op te nemen met Rick’s Company. U kunt zich ook, om legitieme redenen, verzetten tegen de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben.  Ballonballon.com sites gebruiken cookies om uw surfcomfort tijdens uw online bezoek te verbeteren. Een bericht informeert u zodra u op de site aankomt. U kunt het gebruik van cookies accepteren of weigeren. Het feit dat u op een pagina begint te navigeren, impliceert automatisch dat u dit accepteert.

Raadpleeg ook onze pagina over het privacybeleid voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens.